ส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตย มีอะไรบ้าง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย                 การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือว่ามีความต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้นำทางการเมืองของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือในระดับต่างชาตินั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความสำคัญต่อการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก คือ การทำให้ผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครองได้มีโอกาสในการทราบความต้องการของกันและกัน อย่างแท้จริงทำให้การดำเนินการตามนโยบายของรับตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในการด้านของเศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงสังคม รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น มี 5 ประการด้วยกัน คือ 1. การออกเสียงในการเลือกตั้ง 2. การรณรงค์เพื่อที่จะทำการหาเสียง 3. การกระทำ ของแต่ละบุคคลเป็นเอกเทศต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม 4. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 5. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรง การใช้ความรุนแรง และอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยทั่วไปที่ประชาชนนั้นสามารถปฏิบัติได้ ของประเทศไทยเรานั้น มีดังนี้ 1. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไปลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งนั้นเรียกได้ว่า เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรูปแบบประชาธิปไตยที่ให้มีการโหวตและมีคะแนน การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้นั้นคนไทยเรารู้จักกันดีมากที่สุด การเลือกตั้งนั้นถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากไม่มีการเลือกตั้งนั้น ประเทศนั้นก็จะจัดว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบของประชาธิปไตย เมืองไทยนั้นได้มีการเลือกผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 แต่ในขณะนั้นเป็นการเลือกตั้งในทางอ้อม เพราะว่าประชาชนนั้นต้องทำการเลือกตั้งผู้แทนในระดับท้องถิ่น และให้ผู้แทนท้องถิ่นนั้น ไปทำการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎรอีกทีหนึ่ง แต่ในปัจจุบันนั้นเราสามารถที่จะเลือกตั้ง …