Organizations involved in election

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง

Our Community

การเลือกตั้งนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร

.

การเลือกตั้งนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร

...

...

การเลือกตั้งใช้ได้ในการเลือกประธานนักเรียน

.

การเลือกตั้งใช้ได้ในการเลือกประธานนักเรียน

...

...

การเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

.

การเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

...

...

เพราะเหตุใดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สหรัฐที่ผ่านมาจึงไม่เป็นที่ยอมรับกัน

.

เพราะเหตุใดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สหรัฐที่ผ่านมาจึงไม่เป็นที่ยอมรับกัน

...

...

103 ONLINE
3 ADMIN
787 OFFLINE
893 REGISTER

ABOUT ME

การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในประเทศไทยของเรายึดถือหลักแบบนี้เหมือนกับประเทศอื่นที่เป็นการปกครองระบอบนี้เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิ์ออกเสียง ในเลือกคนเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้บ้านเมืองเราได้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทางเรา netelection.org จึงอยากจะมอบความรู้ให้คนที่ยังไม่ได้เข้าการเลือกตั้งอย่างลึกซึ้งให้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตย มีอะไรบ้าง